Podmínky

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a předáváním svých osobních údajů a jejich zpracováním správcem těchto údajů, společností Rentsch s.r.o., IČO: 247 32 222, se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1 pro marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb. nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří, dále pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami ve zák. č. 90/2012 Sb. nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
 
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno a příjmení, dále adresa (název ulice, číslo popisné, název obce a PSČ), telefonní číslo, emailová adresa. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které jsou vůči správce propojenými osobami ve smyslu zák.č. 90/2012 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 5 let ode dne jeho udělení.
 
Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
 
Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají služeb správce.

Chcete se o nás dozvědět více? Kontaktujte nás!